Termeni si Conditii

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

CONSILIERE DEZVOLTARE PERSONALA

APLICARE TEHNICI ENERGETICE SI CURSURI DEZVOLTARE PERSONALA

Proactiv Training si Consultanta S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Oras Buftea Aleea Tineretului nr. 1 Bl. 5 Sc. 1 Et. 1 Ap. 4 judet Ilfov înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J23/5208/2018 Cod Unic de Inregistrare 21904333 Cod de inregistrare fiscala RO41711914 Cont bancar RO77 BTRL RON CRT 0264 302 901 deschis la Banca Transilvania reprezentată de Alina Roman consilier pentru dezvoltare personala cod COR 242324 si formator cod COR 242401 certificate eliberate de Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice practician certificat Emotion Code Body Code PSYCH-K si Sacred Freedom Technique denumită în continuare Furnizor

Peroana fizica sau juridica care beneficieza de servicii de consiliere dezvoltare personala sau aplicare tehnici energetice si/sau cursuri online de dezvoltare personala denumit în continuare Beneficiar

am convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii avand urmatoarele clauze:

Art. 1 Obiectul contractului

Servicii de consiliere pentru dezvoltare personala aplicare tehnici energetice si/sau cursuri online de dezvoltare personala

Art. 2 Pretul si modalitatea de plata

3.1 Preturile pentru serviciile prezentului contract sunt cele afisate pe website.

3.2 Plata se va face de catre Beneficiar prin virament in contul Furnizorului dupa completarea formularului de comanda de pe website in baza emiterii facturi proforme generate automat la finalizarea comenzii.

Art. 4 Drepturile şi obligațiile partilor

4.1 Beneficiarul are urmatoarele drepturi şi obligatii:

a) sa fie informat in scris cu privire la conditiile prestarii serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract;

b) sa achite integral pretul serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract indiferent de rezultatul acestora la termenul precizat de catre acesta prin prezentul contract;

c) sa respecte indicațiile Furnizorului serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract şi sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor;

d) sa-şi asume în totalitate declaratia privind consimtamantul informat potrivit art. 14 din prezentul contract.

4.2 Furnizorul are urmatoarele drepturi şi obligatii:

a) sa i se achite integral pretul serviciilor care fac obiectul prezentului contract prin modalitatea de plata precizata;

b) sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut în obiectul contractului;

c) sa nu fie constrans in niciun fel cu privire la modalitatea exercitarii profesiei;

d) sa respecte confidențialitatea prezentului contract precum şi secretul profesional.

Art. 5 Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

5.1 Prin semnarea prezentului contract Beneficiarul imputerniceste Furnizorul sa utilizeze si sa prelucreze datele cu caracter personal in vederea redactarii facturilor conform serviciilor prestate;

5.2 Furnizorul se obliga sa asigure confidentialitatea datelor personale obtinute in timpul executarii contractului si securitatea acestor date in timpul prelucrarii lor in conformitate cu cerintele legislatiei actuale privind protectia datelor cu caracter personal.

5.3 Furnizorul se obliga prin prezentul contract sa nu furnizeze datele cu caracter personal unei terte parti exceptie facand cazurile mentionate in Politica de Confidentialitate potrivit art. 6 din acest contract.

5.4 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art. 6 Politica de confidentialitate

6.1. Furnizorul se obliga sa nu divulge unei terte parti nicio informatie primita de la Beneficiar pe parcursul si dupa incetarea prezentului Contract;

6.2 Niciuna dintre parti nu are dreptul de a utiliza documentele si informatiile obtinute de la co-contractant sau la care are acces in perioada de desfasurare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

6.3 Obligatiile privind confidentialitatea nu se vor aplica daca informatia:

a) a fost divulgata intr-un cadru public;

b) este solicitata prin actiune in justitie reglementari guvernamentale sau etica profesionala trebuie dezvaluita unei autoritati publice sau instante judecatoresti in virtutea unei obligatii legale; intr-un asemenea caz Furnizorul este obligat sa notifice despre faptul divulgarii informatiei cu promptitudine Beneficiarului.

c) a fost obtinuta in mod legal de catre Furnizor de la o terta parte in masura in care informatia a fost obtinuta fara o obligatie aferenta de pastrare a confidentialitatii si fara alte restrictii in ceea ce priveste utilizarea ei.

6.4 Ambele parti pot utiliza mijloace electronice pentru comunicare sau schimb de informatii atata timp cat folosirea acestor mijloace electronice nu constitutie o incalcare a obligatiilor de confidentialitate din acest contract.

Art. 7 Clauze suplimentare privind investigațiile medicale

7.1 Beneficiarul se obliga prin prezentul Contract sa efectueze toate investigațiile medicale necesare excluderii unei condiții medicale generale care ar putea fi responsabila de simptomul sau simptomele de care sufera;

7.2 Recomandarea privind consultatiile de efectuat cade in sarcina medicului de familie sau a medicului specialist;

7.3 Furnizorul este exonerat de orice raspundere privind eficacitatea consilierii aplicarii tehnicilor energetice si/sau a cursurilor online atunci cand Beneficiarul nu face toate demersurile necesare pentru a exclude o conditie medicala generala care ar putea explica simptomul sau simptomele de care sufera SAU sunt identificate ulterior erori ale cadrelor medicale in procesul de excludere a diagnosticelor medicale care ar putea explica simptomul sau simptomele de care sufera;

Art. 8 Clauze suplimentare privind colaborarea cu medicul psihiatru sau de alta specializare

8.1 Beneficiarul se obliga prin prezentul Contract ca in cazul in care se afla sub tratament al unui medic psihiatru sau de alta specializare sa respecte tratamentul intocmai fara abatere de la doze perioade de tratament sau programari privind consultatiile psihiatrice sau de alta specialitate;

8.2 Furnizorul este exonerat de orice raspundere in cazul unor evenimente care au decurs din nerespectarea cu strictete a tratamentelor sau indicatiilor medicului psihiatru sau de alta specialitate.

Art.9 Clauze suplimentare privind recomandarile de suplimente alimentare

9.1 Beneficiarul ia la cunostinta faptul ca Furnizorul poate face recomandari privind suplimente alimentare autorizate spre comercializare si disponibile pe piata produse denumite in continuare Suplimente;

9.2 Prin prezentul Contract Beneficiarul ia la cunostinta ca administrarea de Suplimente este facultativa;

9.3 Beneficiarul ia la cunostinta că Furnizorul nu comercializeaza Suplimente;

9.4 Furnizorul isi declara lipsa oricarui conflict de interese privind recomandarile de Suplimente ori a unui interes de orice alta natura decat cea terapeutica in interesul Beneficiarului cu privire la recomandarea de Suplimente;

9.5 Beneficiarul se obliga sa se informeze din prospect de la farmacist și de la medicul curant privind indicatiile contraindicatiile precautile interactiunile farmacocinetice si farmacodinamice atentionari speciale dozaj supradozaj si pastrarea produsului.

9.6 Furnizorul este exonerat de orice raspundere privind posibile efecte adverse ale administrarii de Suplimente.

Art. 10 Încetarea contractului

10.1 Prezentul contract poate inceta in cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile stipulate fara a afecta insa sumele deja scadente la data incetarii contractului.

10.2 In cazul incalcarii clauzelor contractului de catre Beneficiar Furnizorul va pastra cu titlu de daune-interese orice suma platita in avans de catre Beneficiar si nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate catre Beneficiar.

Art. 11 Modificarea contractului

11.1 Prevederile contractuale se vor adapta permanent schimbarilor intervenite in legislatia si normele care reglementeaza desfasurarea activitatilor care fac obiectul acestui contract.

Art. 12 Litigii

12.1 Orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila.

12.2      Prezentul contract este supus legii romane.

12.3      In cazul aparitiei unui litigiu in legatura cu prezentul contract partile vor incerca sa il solutioneze in mod amiabil in termen de 15 zile de la notificarea sa celeilalte parti. Daca acest lucru nu va fi posibil orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract inclusiv la incheierea executarea sau desfiintarea lui se va solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente din Romania aflate in circumscriptia Furnizorului.

12.4      In cazul neachitarii obligatiilor deja scadente in termen de 30 zile de catre Beneficiar Furnizorul are dreptul la efectuarea tuturor demersurilor legale in vederea obligarii Beneficiarului la respectarea angajamentelor contractuale la desfiintarea contractului prezenta clauza avand valoarea pactului comisoriu de grad IV Furnizorul fiind in drept a actiona pe cai legale impotriva co-contractantului fara punerea in intarziere a acestuia fara trecerea vreunui termen si fara interventia instantei de judecata prezenta clauza constituind o derogare speciala acceptata de ambele parti contractante de la practica judiciara si de la clauzele generale ale contractului.

Art. 13 Dispoziţii finale

13.1 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecinta daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale acestui contract.

13.2 Contractul se incheie la distanta prin corespondenta electronica si intra in vigoare la data platii serviciului solicitat.

Art. 14 Declaratie privind consimtamantul informat

Beneficiarul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de scopurile durata procedurile utilizate riscurile beneficiile limitele confidentialitatii serviciilor care fac obiectul prezentului contract precum si de dreptul de a ma retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.


ANEXA GDPR

Consimtamant pentru prelucrarea datelor personale de catre societatea PROACTIV TRAINING SI CONSULTANTA S.R.L. conform GDPR

Prezenta anexa prevede regulile specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de catre BENEFICIAR catre Proactiv Training si Consultanta S.R.L. in calitate de FURNIZOR in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”GDPR”) ca si orice legislatie nationala subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Art. 1. In cuprinsul acestei anexe termenii folositi vor fi interpretati in conformitate cu GDPR iar acolo unde este cazul termenii folositi vor avea definitiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art. 2. Obiectul prelucrarii datelor personale il reprezinta prelucrarea de catre Furnizor a datelor personale transmise de Beneficiar direct cat conform contractului de prestari servicii consiliere dezvoltare personala si aplicare tehnici energetice.

Art. 3. Datele personale puse la dispozitie de catre Beneficiar procesate in temeiul acestui contract sunt:

3.1. Nume prenume email adresa de domiciliu numar de telefon si orice date suplimentare incarcate de catre Beneficiar;

Art. 4. Categoriile de persoane vizate sunt beneficiarii contractului de prestari servicii consiliere dezvoltare personala aplicare tehnici energetice si/sau cursuri online de dezvoltare personala.

Art. 5. In temeiul acestui contract Beneficiarul da urmatoarele instructiuni specifice Furnizorului:

5.1         Sa colecteze si sa proceseze date cu caracter personal primite de la Beneficiar in mod direct sau indirect. Aceste date sunt cele specificate in articolul 3.1;

5.2         Orice alta instructiune trimisa in scris – electronic sau pe hartie – de catre Beneficiar legata de activitatile prestate conform contractului si pe care imputernicitul nu o considera contrara GDPR.

Art. 6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este identica cu durata functionarii contractului principal de prestari servicii consiliere dezvoltare personala si aplicare tehnici energetice.

Art. 7. Natura si scopul prelucrarii sunt cele stabilite de catre Benenficiar in temeiul contractului principal si anume furnizarea serviciilor consiliere dezvoltare personala aplicare tehnici energetice si/sau cursuri online de dezvoltare personala care includ si trimiterea de mesaje email sau SMS si servicii conexe de analiza si prelucrare a informatiilor legate de aceste mesaje.

Art. 8. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi inclusiv dar fara a se limita la:

                i.             capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea corectarea sau transferul informatiilor personale

               ii.             informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor intr-un interval maxim de 72 ore si in cazul Furnizorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia

             iii.             indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016.

8.1. Datele cu caracter personal schimbate intre parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

                i.             vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

               ii.             vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

             iii.             se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite copiate modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

              iv.             se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite copiate modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

               v.             se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor

              vi.             se vor asigura ca in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

            vii.             se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala;

           viii.             se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Art. 9. Drepturile si obligatiile Beneficiarului

9.1        Dreptul sa primeasca asistenta din partea Furnizorului in special pentru indeplinirea obligatiei sale de a raspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevazute de GDPR;

9.2        Dreptul de a face obiectiuni cu privire la alti reprezentanti ai Furnizorului;

9.3        Sa respecte obligatiile sale conform GDPR in calitate de Beneficiar cu privire la datele cu caracter personal colectate sau procesate de Furnizor pe seama sa;

Art. 10. Drepturile si obligatiile Furnizorului:

10.1     Obligatia sa informeze Benefiziarul in termen de maxim 10 zile in cazul in care o instructiune incalca GDPR si/sau alta dispozitie legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

10.2     Obligatia sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in numele Beneficiarului in conformitate cu art 32 din GDPR;

10.3     Obligatia de a informa in 48 de ore Beneficiarul fara intarzieri nejustificate de o incalcare a securitatii datelor personale ale acestuia pe parcursul prelucrarii realizate de catre Furnizor;

10.4     Obligatia de a asista Beneficiarul in solutionarea cererilor sale in legatura cu datele personale care au fost colectate si prelucrate de Furnizor in termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.

10.5     Obligatia sa nu transmita date cu caracter personal si/sau informatii confidentiale ce pot fi date cu caracter personal despre care a luat cunostinta in timpul executarii contractului;

10.6     Obligatia sa asigure instruirea personalului autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal cu privire la confidentialitatea acestor date;

10.7     Obligatia sa includa obligatii de confidentialitate catre angajati si reprezentanti;

10.8     Dreptul sa dezvaluie anumite date cu caracter personal la solicitarea unei autoritatii institutii publice sau instante judecatoresti ori a unui alt tert autorizat potrivit legislatiei in virtutea unei obligatii legale sau a unei alte conditii prevazute de legislatie;

10.9     Furnizorul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal acestea fiind stabilite exclusiv de catre Beneficiar.

Art. 11. Beneficiarul este de acord sa exonereze Furnizorul de orice raspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

11.1     nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricarei raspunderi a Furnizorului cu respectarea instructiunilor Beneficiarului sau nerespectarea instructiunilor Beneficiarului justificata in prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

11.2     lipsa sau vicierea acordului Beneficiarului sau a utilizarii unui temei legal gresit de catre Beneficiar; nerespectarea contractului din cauza unor actiuni ale Beneficiarului.

Art. 12. Prezenta anexa intra in vigoare la data platii oricarui serviciu de consiliere dezvoltare personala aplicare tehnici energetice si/sau cursuri online de dezvoltare personala.

Prin citirea aceste anexe Beneficiarul acorda consimtamantul in mod explicit pentru transmiterea comunicarilor/datelor personale prin urmatoarele medii de comunicare:

telefon

e-mail

sms/mms

Zoom

FB

Whatts App

Translate »
Scroll to Top